Precision Parts Bearing Co., Ltd.
  • Address443 Corporate Way Richmond, Kentucky 433287, U.S.A.
  • Phone(Working Time)329-655-8639

timken tapered roller bearings size chart mm

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different timken tapered roller bearings, timken bearings catalog, taper roller bearing catalogue, taper roller bearing size chart mm at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient timken tapered roller bearings

Tapered Roller Bearings - Timken CADBrowse Tapered Roller Bearings in the The Timken Company catalog including Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single),Tapered Roller Bearings - TSF 

Tapered Roller Bearings | The Timken CompanyTimken® tapered roller bearing assemblies are precisely designed to manage both radial and axial loads, even in the most unforgiving conditionsPrecision Tapered Roller Bearings | The Timken CompanyTimken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes are engineered for superior accuracy and control. View full product details and find a 

@@@@@@@@
UHMwKbhf
61913/C3 - - - - - - - -
CR-7/8-B-SS - 631 mm - - - - - -
MYR-10-C - - - - - - - -
CR-3/4-XBC-SS - - - - - - - -
BYR-3/4 - - - - - 15 mm - -
YAG-44 - - - - - - 56.356 mm -
FCR-4-1/2 - - - - - - - -
MFYR-85 - - - - - - - -
PYR-8 - - - - - - - -
BCR-1-3/4-C - - - - - - - -
HR-1-3/8-XB - - - - - - - -
CR-7/8-XBE - - - - - - - -
HR-4-XC - - - - - - - -
MCR-13-SB13 mm - - - - - - -
MCRV-26-BC - - - - - 6.5 mm6.5 mm -
MCRV-40-SB - - - - - - - -
MCRV-30-SB - - - - - 7 mm - -
BCR-2-1/4-XC - - - - - - - -
MYR-35-S - - - - - - - -
MYRV-10-S - - - - - - - -
HR-2-C - - - - - - - -
HR-1-5/8-X - - - - - - - -
CR-1-XBEC - - - - - - - -
HR-1/2-B - - - - - - - -
CR-7/8-B - - - - - - - -
FYR-520 mm - - - - - - -
YAF-04 - 147.637 mm - - - - 27.781 mm -
BCR-2-1/2-BC - - - - - - - -
MCRV-85-S - 715 mm - - - - - -
CR-1-1/4-B-SS - - - - - - - -
MYRV-40-SC - - - - - - - -
HR-1-1/2-XBC - - - - - - - -
BCR-1-XB - - - - - - - -
BCR-1-XBC - - - - - - - -
MCR-19-SC - - - - - - 50.8 mm -
DYR-1-7/8 - - - - - - - -
MCR-30 - - - - - - - -
HR-1/2-BC - - - - - - - -
BYR-1-1/8-XC - - - - - - - -
CR-5/8 - - - - - - - -
BCR-1-BC - - - - - - - -
MCR-35-B - - - - - - - -
MCR-62-C - - - - - - - -
YR-1-3/4-X-SS - - - - - - - -
MFCR-40 - - - - - - - -
PCR-3-1/4 - - - - - - - -
YAD-20 - - - - - - - -
MCRV-47-SBC - - - - - - - -
MCR-90-BC - - - - - - - -
HR-1-C - - - - - - - -
MCR-52-SB - - - - - - - -
HR-5/8-C - - - - - - - -
YR-2-X-SS - - - - - - - -
YR-4-X - - - - - - - -
BCR-3-XC - - - - - - - -
MCR-52-SC - - - - - - - -
CR-1-3/4-SS - - - - - - - -
BCR-3 - - - - - 22.3 mm - -
DCR-6 - - - - - - - -
CR-1/2-A-C - - - - - - - -
MCR-85-BC - - - - - - - -
IRR-2 - - - - - 8.3 mm - -
CR-1-1/8-XBEC - - - - - - - -
CR-2-X-SS - - - - - - - -
MPCR-52 - - - - - - - -
HR-1-3/4 - - - - - - - -
DCR-1-5/8 - - 27.5 mm - - - - 5 mm
BCR-2-1/4-BC - - - - - - - -
CR-1-1/2-BC - - - - - - - -
CR-5/8-SS - 474.663 mm - - - - - -
6002-2RSL/C3 - - - - - - - -
B/SEB1007CE1TDTL - - - - - - - -
FYRP 2.1/2 H - - - - - - - -
6003/C2E - - - - - - - -
DCR-1-1/2 - - - 30 mm - - - -
CR-1/2-BC - - - - 6 mm - - -
YAG-08 - - - - - - - -
YR-2-3/4-X - - - - - - - -
BCR-1/2-BC - - - - - - - -
HR-1-7/8-BC - - - - - - - -
MCR-26-B - - - - - - - -
CR-2 - - - - - - - -
FCR-2-1/4 - - - - - - - -

Timken Metric Tapered Roller Bearing Catalog_10912TIMKEN® METRIC TAPERED ROLLER BEARINGS. PART-NUMBERING SYSTEMS. 30000 ISO PART NUMBERING. 3 2 2 18. Tapered roller bearing. Width

Tapered Roller Bearings - TS - Timken CADBrowse Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Timken Part Number,Series,d - Bore,D - Cup Timken Tapered Roller Bearing CatalogVersatility. Use Timken tapered roller bearings to help your equipment excel when it faces combined radial and thrust loads. Our bearings are uniquely designed 

@@@@@@@@
SKFIKO FAGNACHINSK
RNA-6906NATV-35XCUCF212CBKP5315FQVVFY19V308SN
1208-K P/6INS 6318 M C/3UCFCSX09-27ZPS5211QVFL19V304SEB
NU-2312E22309 M C/4UCPPL206-19MZ2BMNT6211518QAACW11A204SN
NJ-2316V C/35322 MMUCPA210NPMN83207QAAFXP18A308SEO
N-211XW-10 1/2UETBL204-12MZ20WZBR2050MMQAPL10A200SB
6311 T P/5 C/36307 M P/6UCT215NPKBR2107QMCW20J311SC
5309 C/253413MUCWTPL205-16WMAS5307F76QAAF22A407SET
21308E-KNK-6/12UCNTPL206-19MZ2CEWZF5200BQVVFB26V407SB
NAS-17N-314UCLP210-32CEKA2307QMP11J055SM
N-221 M C/32305 P/6UCP211C4HR5KEP2212QAAP18A307SM
907 P/65215-ZZNRMUCFCS208TCZA23070540QAF13A208SEC
5309 C/429417E MUCFCF207-20MP5407YF82TAMC15K065SEB
NUP-222420209-KT C/3UC205ZNT8220836QVVFL11V050SN
NNC-4922V C/36210-2RSN C/3MUCFT205-14TCMBR5107QAACW15A215SET
6013 M P/5 C/2QJ-219 C/3BPF5-15ZCS2307QMCW18J308ST
6303-ZZNR C/3306BTM206NPZCS3215QVPN22V400SEM
F6180129384 MUEFT206-19CMPS5311FQAAPX18A308SN
626-ZZ22310 MUCHPL204MZ2CEB701-00016-040QMCW20J311SB
6024 C/3916 P/6UEFC206-20TCMZ20ZEF5215QAAP13A208SET
NU-316 M61924-2RSUEF206-19CEZEP2211QVVPN22V100SEM
52011604-ZZUCFC208-25MB3208QVF12V204SEN
N-41333013 P/6UCHPL207-20MZ2RFCWMF5407Y05QVPF16V211SB
R-133-ZZ5309-ZZNR P/6UCFT205-16NPZB6115QAAFX22A408SN
51122 P/5NJ-216EUCPPL207-22MZ2CEBMFS6415QAFYP11A203SEB
NK-50/35 P/5HK-3516-2RSUEHPL207-23CEBZB2303SQMC13J060SM
GT-85213 C/2MUCFCS211-35NPKP5303FTAPG11K115SO
304-ZZ6406-ZZ C/3UCECH206-20TCMZ2MF5500TAFB17K215SEB
6006 M P/5 C/2AXK-150190UCFCS210KEP2206QVP16V070SEN
N-319E M5204-ZZNUCTPL204-12MZ2BZMC550782QVSN19V304SO
51114N-212E MUC205-16MFS9207SQVVFY22V100SO
GE-20 AXRNAO-8 X 15 X 10UETB209-28MMC2203QVFC15V207SEN
HK-2218-RSMS-16-AC DMUCECH207-21NPRFZB2315BQVPF19V308SEN
NJ-320 M51130 P/5BFX204-12TCMZ2ZP9208QVF16V212SC
HK-4520-2RS230/630 MUCFCSX20-63MT95208QMCW30J515SEC
NJ-2220E M C/3NF-211E M C/3UKF208+H2308MN62115QMFL08J035SET
KA-50 CPO-2RSNU-240E MCUCFC204CEBMPS5203FQVFXP19V308SEC
23984 MNJ-2208E C/3UEMT205-16MZ20AZPS5415FQVMC15V060SEO
313-ZZNRNJ-213EUCF205-15CMF5111QVPL22V400SO
6032-ZZ6306-ZZNRKHPFT204ZEP5407YFQMF22J407ST
98302NJ-317 M W/23UCP218C4HR23ZNT10530718QAAC15A075SEN
512056024-2RSBFBL5-16CEWUCPX11-36QVVFX12V204SEC
NU-409MW-2 1/2UCTX10-30UGCJTZ208-24QMTU13J208SC
20226 M6304-ZZNR C/2UCF206-19FSUEECH207-23NPQAAMC26A415SM
DG4V-3-2A-M-U-D6-60NA-2207-2RSUELP206UETBL206-20MZ20RFCEBMAS3307F
DG4V-3-2A-M-U-B6-6022328-KM C/4CUCP206-17CMUCNTPL206-20RFWMAS531576
DG4V-3-23A-M-U-H7-606001-2RS P/5CUCFL217CUEHPL207-20MZ20RFCEW5415U
DG4V-3-2C-M-U-H5-60-EN124NU-2304UEPPL206-19CEWUKFL320+HE2320ZT621154078
DG4V-3-6C-M-U-H5-60-EN12423218-K C/3MUCFCF205NPRFBPPL8-24MZ2CBZA5215
DG4V-3-6C-M-U-H7-60-P10NKI-40/30 P/6UKFLX06+HA2306MUP001ZB2090MM
DG4V-3-OB-M-U-H7-60LFR-5201/10-ZZUCECH203NPSUE205ZT165607
DG4V-3-2A-M-U-H7-60N-206E M C/2SUE210CUCFL210-32CMEP5215F
DG4V-3-2C-M-U-H7-60NA-2203-2RSXBNFL7-22MZ2CBUEFL205-14TCAZHT10530712
DG4V-3-6C-M-U-H7-60602UENTPL206CWUEWTPL205-14CEWKP5203F
DG4V-3-7C-M-U-H7-60K-25 X 35 X 30UENFL207-22CEBMUFL001MAS6303F
DG4V-3-2B-M-U-H7-606212-ZZ P/6 C/4UCP207FSUCWTPL203MZ2BZHT7220318
DG4V-3-2N-M-U-H7-60KA-60 AROUCFC208C4HR23UCLP205-15CMF5115S
DG4V-3-6C-M-U-C6-605306 WBMUCFB204NPUCST212-39CEMF5403Y
DG4V-3-6C-M-U-B6-601638-2RSUCTB205-15C4HR23UKPX09+H2309ZT136415
DG4V-3-6C-M-U-D6-607405 BMG UABR7-23UCFB210-30C4HR5ZAS6206
DG4V-3-22A-M-U-H7-601657-2RSUEMTB207-23MZ20UEF205-15ZD2200
DG4V-3-0A-M-U-H7-60S-3507-2RSNRUCP206NPMZ2BTM201BMEP2307
DG4V-3-OC-M-U-H7-60MS-18-ACUCFT210-31C4HR5UCTB204C4HR5ZA22000643
DG4V-3-8C-VM-U-H7-61SAC-70 ESUCECH207-20TCMZ2UCST201-8NPMZ2ZA2204F
DG4V-3-OF-M-U-H7-6029332 MMUCTPL206RFCEWUK217+H2317BMP9315YF
02-12419321319E C/3UCTB205-16TCMZ2MUCP208-24TCRFKF9215
02-12399322205E C/3UCNTPL207-20MZ2W206CCWMT92300B
617947 115V2212E-K 2RSMUCNFL204-12CEBKHPW201MD5400
EEA-PAM-571-A-326203 M P/5BPP2-10BFPL5-16MZ2CEWKBR6315
EEA-PAM-541-A-326318 N C/3UEFK205TCMUCECH207-21NPZF2215SB
EHH-AMP-702-D-20NJ-2238E MNUTR-4090XMUCF204-12TCZBR3203
EEA-PAM-535-A-32RNA-690651156 F P/5UEECH205-14ZPS6407YF
EEA-PAM-533-A-321208-K P/6NUKR-85XBLCTE206-17TCZB2204B
EEA-PAM-561-A-32NU-2312ESS623-ZZUCFL305MB2311
EEA-PAM-523-A-32NJ-2316V C/3QJ-248UCP205C4HR5ZD5311
EEA-PAM-513-A-32N-211NUP-318UCPH208-24ZF2107
DG3V-3-2N-7-B-606311 T P/5 C/3CRSB-32UCWTPL204-12MZ20CWZAS5115
02-341552 PVQ20-B2R-SE1S-21-C21-125309 C/251316UCFS313ZMC9507
ST307-350-B21308E-K